Wypożyczalnia samochodów Gdańsk Lotnisko - Wynajem aut Gdańsk Lotnisko

Klauzula informacyjna z RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informuje, że:

1.        Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest WICAR Marcin Wiśniewski, 80-175 Gdańsk, ul. Źródlana 5, NIP: 583-303-19-55  – dalej jako Administrator.

2.        Z Administratorem można skontaktować się pod adresem wskazanym w pkt 1 powyżej lub poprzez adres e-mail: [email protected].

3.        Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne. W przypadku braku wyrażenia zgody na podanie danych, realizacja umowy najmu nie jest możliwa.

4.        Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe najemcy na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów, w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora oraz na podstawie udzielonej zgody.

5.        Administrator przetwarza dane w celu:

5.1.       wykonania umowy najmu, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, oraz do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy art. 6 ust. 1 lit. b RODO

5.2.       ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczenia wynikającymi z zawartej między stronami umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. w związku z realizacją uzasadnionego interesu Administratora,

5.3.       wykonania obowiązków prawnych, w szczególności przepisów podatkowych, przepisów o rachunkowości, archiwizowania dokumentacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

5.4.       weryfikacji wiarygodności płatniczej, spełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych a także ze względu na prawnie uzasadniony interes w celach analitycznych, statystycznych i marketingowych – przez okres na jaki przepisy prawa nakładają na Administratora obowiązek przechowywania dokumentów.

6.        Odbiorcami danych osobowych mogą zostać:

6.1.       Podmioty, które prowadzą działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) w celu realizacji płatności,

6.2.       Podmioty świadczące usługi informatyczne dla Administratora,

6.3.       Podmioty świadczące usługi księgowe dla Administratora,

6.4.       Uprawnione organy i instytucje publiczne,

6.5.       Podmioty dostarczające korespondencję,

6.6.       Podmioty wykonujące usługi archiwizacyjne oraz niszczenia dokumentacji,

6.7.       Podmioty, które świadczące usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe,

6.8.       Podmioty świadczące usługi pomocy prawnej,

7.        Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych Najemcy poza EOG (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Lichtenstein i Islandię), za wyjątkiem przypadku gdy dane zostały pozyskane za pośrednictwem stron internetowych Administratora oraz po uzyskaniu zgody Najemcy na otrzymywanie informacji handlowych, newslettera lub akceptacji stosowania plików cookies, kiedy to dane te będą przekazywane do państwa trzeciego np. USA w związku z tworzeniem profili przy wykorzystaniu Google Analytics.

8.        W związku z przetwarzaniem danych osobowych Najemcy przysługują uprawnienia do:

8.1.       dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii,

8.2.       sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych,

8.3.       żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,

8.4.       przenoszenia danych,

8.5.       usunięcia danych, jeżeli nie jest realizowany żaden inny cel przetwarzania, np. realizacja umowy.

9.        Jeżeli dane są przetwarzane dla celów marketingu bezpośredniego (w tym profilowania) Najemca ma prawo wnieść sprzeciw w dowolnym momencie, a Administratorowi nie będzie wolno już przetwarzać danych do tych celów.

10.      Najemcy przysługuje prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
z obowiązującym prawem.

11.      Dane przekazane Administratorowi mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Dane nie będą profilowane za wyjątkiem przypadku, gdy dane zostały pozyskane za pośrednictwem stron internetowych Administratora oraz po uzyskaniu zgody na otrzymywanie informacji handlowych, newslettera lub akceptacji stosowania plików cookies. Profilowanie wykonywane jest w oparciu o posiadane dane tj. w szczególności takie jak: dane dotyczące świadczonych usług, dane transmisyjne, dane o lokalizacji, informacje pozyskane za pomocą tzw. plików cookies. Profilowanie ma wpływ na informacje marketingowe oraz oferty jakie Pani/Pan będzie otrzymywać. Szczegółowe informacje dotyczące zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania zawarte są w Polityce Prywatności.

12.      Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

13.      Informuję o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

14.      Najemca oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie
z postanowieniami zawartymi w OWU oraz powyższej klauzuli informacyjnej.

 

 

Nawigacja

zadzwoń

Zadzwoń!